idial4P Online-Center
PDF Печат

Център за специализирани чужди езици

Онлайн-центърът за преподаване на чужди ези­ци в различни професионални сфери е резултат от проекта IDIAL4P, осъществен през периода от 01.01.2010 до 31.12.2011 г. с фи­нансовата под­кре­па на ЕС. Подробностите по проекта са пуб­ликувани на сайта www.idial4p-projekt.de.

 

Тук ще намерите материали за чуждоезиково обучение по различни специалности и профе­сио­нални сфери, за самоусъвършенстване на учители по специализирани чужди езици, както и инструментариум за създаването на собстве­ни материали и предоствянето им на други по­требители.

 

Целта на онлайн-центъра е да се създават все повече учебни материали с гарантирано качест­во за безвъзмездно, дълго­сроч­но приложение в рамките на обучението по ре­дица чужди езици (за начало по немски, българ­ски, полски, руски, сло­вен­ски и унгар­ски), с което да се подпомогне чуждоезиковото обучение.

 

За тази цел проектът разчита на активното съ­дейст­вие на потребителите.За тази цел проектът разчита на активното съ­дейст­вие на потребителите.

Последна промяна от Сряда, 25 Април 2018г. 10:26ч.
 
PDF Печат

Diese Website ist mit Unterstützung der Europäi­schen Union entstanden. Der Inhalt unterliegt der alleinigen Verant­wortung des Projektkonsortiums und gibt in keiner Hinsicht die Meinung der Europäischen Union wieder.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!